วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ระเบียบโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
           เพื่อให้การควบคุมดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน  อย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  สามารถปฎิบัติเป็นแบบเดียวกันและมีประสิทธภาพและเพื่อใช้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์พิจารณาการดำเนินงาน และการลงโทษ หรือแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนใช้เป็นการสร้างเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ จึงวางระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปนี้                              
๑.       ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.     ในระเบียบนี้
       คำว่า “นักเรียน”                          หมายถึง     ผู้ศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี                                                 
คำว่า “ครู”                                 หมายถึง    บุคลากรวิชาชีพปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่หลัก  
                                ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
                                                                    การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆใน       
                                                                      โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
คำว่า “ครูที่ปรึกษา”                   หมายถึง      บุคลากรวิชาชีพปัจจุบันในโรงเรียน
                        โพธาวัฒนา เสนีที่ได้รับแต่งตั้งจาก
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดูและนักเรียน
                                         ในชั้นเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                        เช่น สำรวจการมาเรียน/การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ
คำว่า “โรงเรียน”                          หมายถึง       โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
                       อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
               ชื่อ นามสกุล : เด็กหญิงบุญญิตา บุญโต
                      ชื่อเล่น : แตงกวา
                       เกิดวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
                       ที่อยู่ 129/1 ม.7 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม
                      จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
                     นิสัยส่วนตัว : ร่าเริงแจ่มใส ชอบอ่านมากกว่าคิด
                      ประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน : การ์ตูน เช่น รีบอร์น
                      ประเภทสืบสวน และหนังสือนิยาย
                      เสนอ : อาจารย์พิทักษ์  คำแคว่น